28 juni 2012

SE KOMPETENSEN
Om vi vill vara ett kunskapssamhälle måste vi bli bättre på att tillvarata en mångfald av kunskap. Av Jönköpingsbor i arbetsför ålder har nästan 21 % utländsk bakgrund. Andelen kommunanställda med utländsk bakgrund är 13 % men andelen chefer respektive andelen anställda i kommunala bolag ligger bara på 8 %. Samtidigt blir Jönköping allt mer beroende av yrkes- och affärsmässiga relationer med andra länder, länder där våra egna invånare tidigare bott eller arbetat. 80 % av de kommunanställda är kvinnor men kvinnorna innehar bara 25 % av de högsta chefsposterna och 0 % av VD-posterna i de kommunala bolagen. Vi är inte nöjda med detta, vi måste bli bättre på att se kompetensen hos Jönköpingsborna!

Den 21 maj inleddes en spännande seminarieserie för att öka mångfalden när det gäller kompetens inom kommunen. En bred kompetens är en förutsättning för innovation och hållbar utveckling, både inom den offentliga sektorn och för det privata näringslivet. Inbjudna var personer med arbetslivserfarenhet från andra länder samt tjänstemän inom kommun och näringsliv som arbetar med rekrytering och kompetensutveckling. Seminariet arrangerades av Stadskontoret och Destination Jönköping inom ramen för stadsbyggnadsvisionen.

Vårt första seminarium ägnades åt probleminventering. Dels belystes svårigheterna för Jönköpingsbor med utländsk bakgrund att få användning av den utbildning och yrkeslivserfarenhet som de hade med sig från sina hemländer men faktiskt också av den kompetens de byggt upp i Sverige. Dels belystes utlandssvenskars erfarenheter av att inte tas tillvara. Företrädare från kommunen lyssnade och dokumenterade det som framkom.

Med utgångspunkt från sin senaste bok ”Från sagoland till framtidsland” belyste författaren och debattören Tove Lifvendahl orsakerna till den ganska vanligt förekommande oviljan/oförmågan att ta intryck av personer med andra erfarenheter. På ett slående sätt jämförde hon också föreställningen att invandrare flyttar hit för att bli svenskar med att svenskar knappast flyttar till Kina för att bli kineser. Läraren och forskaren Klara Kerekes berättade om sin alltför långa väg från lärare i forna Jugoslavien till lärare på Ribbaskolan i Gränna och licentiatutbildning på Linköpings universitet. På ett insiktsfullt sätt beskrev hon hur hennes självbild ändrades när hon kom till Sverige och allt motstånd hon tvingades övervinna för att ta sig från utanförskap till en doktorandtjänst. Vi fick också höra flera uppriktiga och tänkvärda skildringar från deltagare med utbildning och erfarenhet från andra länder som ledde till flera reflektioner och idéer.

Hur gör vi vår kommun mer attraktiv för personer, både med svensk och utländsk bakgrund, med arbetslivserfarenheter från andra länder? Hur blir vi bättre på att tillvarata kunskaper som inhämtats utanför Sverige och meriter som inte följer den svenska mallen? Hur ökar vi andelen chefer som är kvinnor eller har utländsk bakgrund? Hur kan vi bli bättre på att arbeta med integration och jämställdhet bland de som redan är anställda?

Frågorna är ganska svåra men vi i Jönköpings kommun har bestämt oss: Vi vill bli bättre. Syftet med seminarieserien är att inleda en dialog, förstå problemen, få idéer för framtiden och omvandla kunskapen till några konkreta förbättringsförslag. Glädjande nog har vi också fått beröm för vårt initiativ på nationell nivå. Nästa seminarium hålls den 18 september och kommer att handla om hur man kan utveckla sitt rekryteringsarbete. Vi måste se möjligheter istället för problem, tillgångar istället för brister, individer istället för grupper.